Giải bài 1 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 86 SGK Lịch sử 10:

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Lời giải câu 1 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10:

– Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí giành thắng lợi, thành lập nước Vạn Xuân độc lập (năm 544), đánh dấu bước trưởng thành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

– Sự thành lập nước Vạn Xuân độc lập là một sự cổ vũ lớn cho thế hệ sau trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc.

(BAIVIET.COM)