Giải bài 1 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).

Đề bài 1 Trang 82 SGK Lịch sử 10:

Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

Lời giải câu 1 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10:

– Về tổ chức bộ máy cai trị: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

– Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt

– Chính sách đồng hóa về văn hóa: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ Nho,…

– Thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

(BAIVIET.COM)