Giải bài 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

Đề bài 1 Trang 80 SGK Sinh học 8:

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Lời giải câu 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8:

Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học, các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như sau:

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : gluxit, lipit, prôtêin, axit nucleic.

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : vitamin, muối khoáng, nước.

BAIVIET.COM