Giải bài 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 19: Giảm phân.

Đề bài 1 Trang 80 SGK Sinh học 10:

Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Lời giải câu 1 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10:

Tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I:

+ Kì đầu I:

– Các NST kép tương đồng bắt cặp với nhau.

– Một số cặp NST kép tương đồng xuất hiện sự tiếp hợp giữa 2 nhiễm sắc tử không chị em (trao đổi chéo giữa các đoạn crômatit).

– Các NST kép dần co xoắn lại, đạt co xoắn cực đại.

– Màng nhân, nhân con biến mất.

– Trung tử di chuyển về 2 cực của tế bào, bắt đầu hình thành thoi tơ vô sắc.

+ Kì giữa I:

– Hình thành thoi tơ vô sắc.

– Các cặp NST kép tương đồng di chuyển về mặt phẳng xích đạo của tế bào, gắn thành 2 hàng trên thoi tơ vô sắc tại tâm động.

+ Kì sau I:

– Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo thoi tơ vô sắc về một cực của tế bào.

+ Kì cuối I:

– Các NST kép dần dần dãn xoắn.

– Màng nhân và nhân con dần dần xuất hiện.

– Thoi vô sắc tiêu biến.

– Phân chia chất tế bào.

– Tạo thành hai tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa.

Sau khi kết thúc giảm phân I, các tế bào bước vào giảm phân II mà không nhân đôi NST.

(BAIVIET.COM)