Giải bài 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 1: Dao động điều hòa.

Đề bài 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12:

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12:

Dao động điều hòa là dao động mà trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay hàm sin) của thời gian.

(BAIVIET.COM)