Giải bài 1 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 24: Đột biến số lượng nhiếm sắc thể ( tiếp theo ).

Đề bài 1 Trang 71 SGK Sinh học 9:

Thể đa bội là gì? Cho thí dụ.

Lời giải câu 1 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9:

– Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

– Ví dụ: các cây cà độc dược có các bộ NST khác nhau như: cây tam bội (3n = 36), cây lục bội (6n = 72), cây cửu bội (9n = 108), cây thập nhị (12n = 144).

(BAIVIET.COM)