Giải bài 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 1: Menđen và Di truyền học.

Đề bài 1 Trang 7 SGK Sinh học 9:

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học.

Lời giải câu 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9:

– Đối tượng của di truyền học là: nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

– Nội dung của di truyền học nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

– Ý nghĩa của di truyền học: di truyền học đã trở thành cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao đối với y học, có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại.

(BAIVIET.COM)