Giải bài 5 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 9: Nguyên phân.

Đề bài 5 Trang 30 SGK Sinh học 9:

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Lời giải câu 5 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: c

(BAIVIET.COM)