Giải bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử 11:

Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Lời giải câu 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11:

Các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

+ Những năm 1918 – 1923 là thời kì khó khăn của nước Đức.

+ Những năm 1924 – 1929 là thời kì ổn định và phát triển.

+ Những năm 1929 – 1933 là thời kì khùng hoảng kinh tế.

+ Những năm 1933 – 1939 là thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lạp chế độ phát xít.

(BAIVIET.COM)