Giải bài 1 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đề bài 1 Trang 66 SGK Sinh học 9:

Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Lời giải câu 1 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9:

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. Các dạng đột biến cấu trúc NST:

– Mất đoạn: một đoạn của NST bị đứt hai đầu và không nối lại được, làm độ dài của NST giảm đi so với ban đầu.

– Lặp đoạn: một hoặc nhiều đoạn của NST bị lặp lại trên NST, làm độ dài của NST tăng lên so với ban đầu.

– Đảo đoạn: một đoạn của NST bị đứt ra rồi nối lại nhưng lại xoay ngược 180o.

– Chuyển đoạn: trường hợp chuyển đoạn tương hỗ là loại đột biến trong đó hai NST không tương đồng trao đổi đoạn NST cho nhau.

(BAIVIET.COM)