Giải bài 1 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 1 Trang 63 SGK Lịch sử 11:

Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11:

Trong những năm 1918 – 1939 chủ nghĩa tư bản đã trải qua các giai đoạn:

– Giai đoạn 1918 – 1923:

* Cuộc khủng hoảng kinh tế 1920 – 1921.

* Cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923.

* Nền thống trị của giai cấp tư sản cầm quyền không ổn định.

– Giai đoạn 1924 – 1929:

* Cách mạng bước vào thời kì thoái trào.

* Nền công nghiệp của các nước tư bản phát triển nhanh chóng, nhất là Mĩ.

– Giai đoạn 1929 – 1939:

* Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 dẫn đến chủ nghĩa phát xít cầm quyền ở nhiều nước.

* Các nước đế quốc phân chia thành hai khối độc lập ( khối phát xít Đức – Italia – Nhật Bản và khối Anh – Pháp – Mĩ ) dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939

(BAIVIET.COM)