Giải bài 1 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài 1 Trang 59 SGK Sinh học 9:

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Lời giải câu 1 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9:

Giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: ADN là khuôn mẫu quy định tổng hợp ARN, ARN lại là khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin quy định cấu trúc của prôtêin. Từ đó, prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

(BAIVIET.COM)