Giải bài 1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề bài 1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Lời giải câu 1 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10:

– Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra gia tốc cho hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị là Newton (N).

– Điều kiện cân bằng của 1 chất điểm : Tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không.

(BAIVIET.COM)