Giải bài 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 18: Prôtêin.

Đề bài 1 Trang 56 SGK Sinh học 9:

Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Lời giải câu 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9:

– Prôtêin có hơn 20 loại axit amin khác nhau được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin tạo nên tính đa dạng và đặc thù của prôtêin .

– Ngoài ra còn được thể hiện qua các bậc cấu trúc không gian (bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4). Chính ở dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện được chức năng của nó.

(BAIVIET.COM)