Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 1.

Đề bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 7:

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành tập trung vào tay vua):

+ Ở trung ương: đứng đầu là vua và Thái Thượng Hoàng, giúp ciệc cho vua có các quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương:

  • Đứng đầu lộ là chánh, phó an phủ sứ.
  • Dưới lộ là phủ, đứng đầu là tri phủ.
  • Dưới phủ là châu, huyện, đứng đầu là tri châu, tri huyện.
  • Dưới châu, huyện là xã , gồm các quan xã.
  • Đặt thêm một số cơ quan để trông coi việc nước như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.

(BAIVIET.COM)