Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Đề bài 1 Trang 47 SGK Sinh học 11:

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Sinh học lớp 11:

Mức độ ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2:

– Khi nồng độ CO2 thấp, tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng không nhiều.

– Nhưng khi nồng độ CO2 tăng lên, nếu tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng rất mạnh.

– Khi tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng (là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp) thì cường độ quang hợp tăng hầu như tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến khi đạt tới điểm bão hòa ánh sáng – nơi cường độ quang hợp không tăng cho dù cường độ ánh sáng có tăng.

– Đặc trưng sinh lí của cây cũng ảnh hưởng đến sự phụ thuộc cường độ ánh sáng đến khả năng quang hợp.

(BAIVIET.COM)