Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử 11:

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 11:

– Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:

+ Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

+ Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

+ Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

(BAIVIET.COM)