Giải bài 1 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

Đề bài 1 Trang 45 SGK Sinh học 12:

Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

– Một gen quy định một tính trạng.

– Một gen quy định một enzim / protein.

– Một gen quy định một chuỗi polipeptit.

Lời giải câu 1 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Phát biểu “một gen quy định một chuỗi polipeptit là chính xác hơn cả:

– Một protein có thể gồm nhiều chuỗi polipeptit khác nhau cấu tạo nên (cùng quy định).

– Một tính trạng có thể được quy định bởi nhiều loại protein khác nhau.

– Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

BAIVIET.COM