Giải bài 1 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Đề bài 1 Trang 42 SGK Lịch sử 4:

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4:

– Khi vua Trần hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay hòa, Trần Thủ Độ đã khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

– Tại hội nghị Điện Diên Hồng, khi vua Trần hỏi nên đánh hay hòa, cả điện đồng thanh hô “Đánh”.

– Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ, có câu: “Sẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”.

– Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát thát”.

(BAIVIET.COM)