Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 39 SGK Sinh học 6:

Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Lời giải câu 1 Trang 39 SGK Sinh học lớp 6

Ở rễ, bộ phận có chức năng chủ yếu là hấp thụ nước và muối khoáng là lông hút.

BAIVIET.COM