Giải bài 1 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài 1 Trang 36 SGK Sinh học 9:

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Lời giải câu 1 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9:

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật diễn ra như sau:

– Quá trình phát sinh giao tử đực:

+ Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST).

+ Các tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc I (2n NST).

+ Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo ra 2 tinh bào bậc 2 (n NST) ở lần phân bào I và 4 tế bào con ở lần phân bào II, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng (n NST).

+ Kết quả là từ 1 tinh nguyên bào (2n NST) qua quá trình phát sinh giao tử cho 4 tinh trùng (n NST).

– Quá trình phát sinh giao tử cái:

+ Các tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n NST).

+ Các noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I (2n NST).

+ Các noãn bào bậc I tiến hành quá trình giảm phân.

+ Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n NST) và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n NST).

+ Ở lần phân bào II, thể cực thứ nhất phân chia tạo ra 2 thể cực thứ 2 (n NST) và noãn bào bậc II tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ 2 (n NST) và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng (n NST).

+ Kết quả: từ 1 noãn nguyên bào (2n NST) cho ra 3 thể cực (n NST) và 1 trứng (n NST).

(BAIVIET.COM)