Giải bài 1 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 31 SGK Sinh học 11:

Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Lời giải câu 1 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11:

* Các dạng nitơ có trong đất:

– Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong muối khoáng

– Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật…)

* Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3 ).

(BAIVIET.COM)