Giải bài 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 9: Nguyên phân.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Sinh học 9:

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Sinh học lớp 9:

– Hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực đại (dạng đăc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn hoàn toàn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

– Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi lặp lại giống nhau trong mỗi chu kì của tế bào.

(BAIVIET.COM)