Giải bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).

Đề bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử 11:

Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11:

– Quá trình xâm lược của thực dân châu Âu, đặc biệt là sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê.

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra quyết liệt.

– Hạn chế, ý nghĩa của phong trào đấu tranh.

(BAIVIET.COM)