Giải bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Bài luyện tập 1.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây.

 Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

 Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây (gỗ, tre, nứa,…).

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm³ nhôm có D = 2,7g/cm³ và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D ≈ 0,8g/cm³. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất?

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 8:

a) Vật thể tự nhiên : thân cây

Vật thể nhân tạo : Chậu

Chất : Nhôm, chất dẻo, xenlulozo.

b) Dùng nam châm hút sắt (tách được sắt ra).

Cho hỗn hợp còn lại vào nước thì nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên do nhôm có khối lượng riêng (2,7g/cm³ )lớn hơn nước (1g/cm³) và gỗ có khối lượng riêng (0,8g/cm³ ) nhỏ hơn nước (1g/cm³).

Gạn và lọc ta tách riêng được hai chất này.

(BAIVIET.COM)