Giải bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Đề bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu 1 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thống nhất các nhóm Mac-xit ở Xanh Pê-tec-bua thành một tổ chức chính trị lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhan. Đó là mầm mống của Đảng Mác-xít.

– Cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.

– Triệu tập và chủ trì Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga để bàn về cương lĩnh và Điều lệ Đảng.

– Viết nhiều tác phẩm quan trọng phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

(BAIVIET.COM)