Giải bài 1 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 39: Quốc tế thứ hai.

Đề bài 1 Trang 199 SGK Lịch sử 10:

Trình bày hoàn cảnh của Quốc tế thứ hai.

Lời giải câu 1 Trang 199 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sau khi Quốc tế thứ nhất giải tán, phong trào cách mạng ở các nước vẫn phát triển. Công nhân nhiều nước được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác, từ đó dẫn đến sự thành lập các đảng công nhân và các tổ chức quần chúng ở nhiều nước. Sự phát triển đó đòi hỏi yêu cầu một tổ chức quốc tế thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo phong trào.

– Trước tình hình đó 14/7/1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri.

(BAIVIET.COM)