Giải bài 1 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường.

Đề bài 1 Trang 190 SGK Sinh học 9:

Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

Lời giải câu 1 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9:

Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật vì dưới tác động của các nhân tố sinh thái làm cho khả năng thích nghi của từng loài thay đổi → thay đổi kiểu hình của một cơ thể để thích nghi → biểu hiện thành các đặc điểm hình thái bên ngoài.

(BAIVIET.COM)