Giải bài 1 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 19 SGK Sinh học 9:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9:

– Ta thấy, cơ thể có kiểu gen AABB cho 1 loại giao tử AB, tương tự kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của hai loại giao tử này tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen AaBb.

– Khi cơ thể F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng đã tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab với tỉ lệ ngang nhau.

– Như vậy, Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

(BAIVIET.COM)