Giải bài 1 Trang 18 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 18 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm.

Đề bài 1 Trang 18 SGK Địa lí 7:

Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Lời giải câu 1 Trang 18 SGK Địa lí lớp 7:

– Sự phân bố của môi trường đới nóng trên thế giới nằm giữa hai chí tuyến (từ vĩ độ 30ºB đến 30ºN).

– Các kiểu môi trường của đới nóng : môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.

(BAIVIET.COM)