Giải bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985).

Đề bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử 9:

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Lời giải câu 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 9:

– Về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát triển : Năm 1981 – 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1.9% của thời kì 1976 – 1980, sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980, lên 17 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 % so với 0.6% thời kì 1976 – 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.

– Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật: hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

– Về các hoạt động khoa học – kĩ thuật: các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được.

(BAIVIET.COM)