Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 3: Trung Quốc.

Đề bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử 11:

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Lời giải câu 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 11:

→ Kết quả:

– Vua Thanh thoái vị. Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải lên thay làm tổng thống.

→ Tính chất :

– Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để

– Bởi vì:

+ Chưa thủ tiêu giai cấp Phong Kiến

+ Không đánh đuổi các đế quốc đang xâm lược.

+ Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho người dân.

(BAIVIET.COM)