Giải bài 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ  ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt.

Đề bài 1 Trang 165 SGK Sinh học 7:

Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

Lời giải câu 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 7:

Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ thú:

– Bộ ăn sâu bọ: Các răng đều nhọn.

– Bộ gặm nhấm: Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.

– Bộ ăn thịt: Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bền và sắc.

BAIVIET.COM