Giải bài 1 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 4: Lai hai cặp tính trạng.

Đề bài 1 Trang 16 SGK Sinh học 9:

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?.

Lời giải câu 1 Trang 16 SGK Sinh học lớp 9:

– Tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó (tỉ lệ của các tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F2).

– Ví dụ: Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16

Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

(BAIVIET.COM)