Giải bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Đề bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan

Lời giải câu 1 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tính chất: Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Ý nghĩa:

+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

(BAIVIET.COM)