Giải bài 1 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 26: Quang Trung xây dụng đất nước.

Đề bài 1 Trang 133 SGK Lịch sử 7:

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ?

Lời giải câu 1 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7:

* Về kinh tế:

– Nông nghiệp:

+ Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

=> Mùa màng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình.

– Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

+ Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chơi búa.

=> Hàng hóa được lưu thông, không bị ngưng đọng, làm lợi cho sự tiêu dùng của dân. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

* Về văn hóa, giáo dục:

– Ban bố Chiếu lập học, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học.

– Dùng chữ Nôm làm chữ viết thức của nhà nước.

– Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

=> Quang Trung đề cao việc phát triển giáo dục, muốn tiến tới thay thế tài liệu học tập bằng tiếng mẹ đẻ, thoát li khỏi sự lệ thuộc vào văn tự nước ngoài.

(BAIVIET.COM)