Giải bài 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 132 SGK Sinh học 12:

Từ một loài sinh vật, không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Lời giải câu 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12:

Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa các tiểu quần thể của cùng một loài có sự cách li nào đó (như cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa) khiến các cá thể của các tiểu quần thể không giao phối với nhau hoặc có giao phối với nhau nhưng đời con sinh ra bị bất thụ.

(BAIVIET.COM)