Giải bài 1 Trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 Trang 130 SGK Sinh học 10, phần bài tập Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

Đề bài 1 Trang 130 SGK Sinh học 10:

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào tử ở vi khuẩn? Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 130 SGK Sinh học 10:

+ Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử: ngoại bào tử, bào tử đốt và nội bào tử.

+ Sự khác biệt giữa bào tử sinh sản (ngoại bào tử và bào tử đốt) với nội bào tử của vi khuẩn:

– Bào tử sinh sản: có khả năng sinh sản, kém bền với nhiệt.

– Nội bào tử: không có khả năng sinh sản, hình thành khi cơ thể gặp điều kiện sống bất lợi hoặc cần chuyển sang giai đoạn sống mới, bền với nhiệt nhờ lớp vỏ là canxi đipicôlinat.

+ Ở nấm, bào tử vô tính có thể là bào tử kín hoặc bào tử trần, được hình thành qua nguyên phân. Bào tử hữu tính là bào tử được hình thành qua giảm phân.

(BAIVIET.COM)