Giải bài 1 Trang 130 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 130 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 37: Axit – Bazơ – Muối.

Đề bài 1 Trang 130 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều … liên kết với … Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng …

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một … liên kết với một hay nhiều nhóm …

Lời giải câu 1 Trang 130 SGK Hóa học lớp 8:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

(BAIVIET.COM)