Giải bài 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 13 SGK Sinh học 9:

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9:

Cá thể có kiểu hình trội có thể là thuần chủng (thể đồng hợp trội) hoặc không thuần chủng (thể dị hợp). Vì vậy để xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần tiến hành phép lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

(BAIVIET.COM)