Giải bài 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 3: Tế bào.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Sinh học 8:

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) ở bảng sau sao cho phù hợp:

Chức năngBào quan
1. Nơi tổng hợp prôtêin

2. Vận chuyển các chất trong tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin

5. Thu hồi, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào.

a – Lưới nội chất

b – Ti thể

c – Ribôxôm

d – Bộ máy Gôngi

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Sinh học lớp 8:

Đáp án :

1 – c.

2 – a.

3 – b.

4 – (x).

5 – d.

BAIVIET.COM