Giải bài 1 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 29: Quá trình hình thành loài.

Đề bài 1 Trang 128 SGK Sinh học 12:

Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.

Lời giải câu 1 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12:

Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới:

– Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển… ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

– Sự cách li địa lí góp phần sự duy trì khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá.

– Sự cách li địa lí nên các cá thể của các quần thể cách li ít có cơ hội giao phối với nhau. Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được CLTN và các nhân tố tiến hoá khác làm cho sự khác biệt về vốn gen của quần thể. Sự khác biệt đó được tích luỹ dần và đến một lúc nào đó có thể xuất hiện các trở ngại dẫn đến cách li sinh sản thì loài mới được hình thành.

(BAIVIET.COM)