Giải bài 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài 1 Trang 127 SGK Công nghệ 6:

Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào ?

Lời giải câu 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.

(BAIVIET.COM)