Giải bài 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 2: Các giới sinh vật.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Sinh học 10:

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 10:

Đáp án B

(BAIVIET.COM)