Giải bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 2: Ấn Độ.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11:

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của Nhân dân Ấn Độ?

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 11:

Trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc Đại đã thể hiện vai trò của mình thông qua việc:

→ Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc .

→ Thống nhất tinh thần dân tộc, cổ vũ truyền thống yêu nước và đề xướng các cải cách xã hội, kinh tế buộc thực dân Anh phải có một số nhượng bộ.

→ Là ngọn cờ đoàn kết các tầng lớp nhân dân yêu nước Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh giành lại độc lập dân tộc.

(BAIVIET.COM)