Giải bài 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 1 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.

Lời giải câu 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

Sơ đồ trên khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng: Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN, chính trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc một của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau hay gen quy định tính trạng.

(BAIVIET.COM)