Giải bài 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Đề bài 1 Trang 117 SGK Sinh học 12:

Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?

I. Tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất thấp.

II. Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.

III. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.

IV. Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại.

Câu trả lời đúng nhất là:

a) I và II;       b) I và III;       c) III và IV;       d) II và III;

Lời giải câu 1 Trang 117 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) II và III

(BAIVIET.COM)