Giải bài 1 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Đề bài 1 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Lời giải câu 1 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

1. Cân bằng không bền

Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó.

2. Cân bằng bền

Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về VT đó.

3. Cân bằng phiếm định

Một vật bị lệch ra khỏi VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mới.

(BAIVIET.COM)