Giải bài 1 Trang 108 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 108 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Đề bài 1 Trang 108 SGK Sinh học 10:

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau :

– Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt.

– Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)

– Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ.

Sau khi nuôi ở tủ ấm 37 độ một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt.

a) Môi trường a, b và c là loại môi trường gì ?

b) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.

c) Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn ?

Lời giải câu 1 Trang 108 SGK Sinh học lớp 10:

a) Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường, ba loại môi trường này lần lượt là:

+ Môi trường a là môi trường bán tổng hợp vì có nước thịt và muối khoáng.

+ Môi trường b là môi trường tổng hợp vì có nước thịt, muối khoáng và vitamin B1.

+ Môi trường c là môi trường tổng hợp vì có glucôzơ và muối khoáng.

b) Giải thích kết quả thí nghiệm:

+ Vi khuẩn tụ cầu vàng cần có vitamin B và muối khoáng để phát triển, do vậy môi trường b là môi trường phù hợp với tụ cầu vàng.

+ Tuy nhiên ở môi trường a có nước thịt, tụ cầu vàng có thể phân giải nước thịt để lấy các chất cần thiết nên cũng có thể sinh trưởng.

+ Ở bình c tụ cầu vàng hoàn toàn không thể sinh trưởng do chúng không lấy được nguồn vitamin cần thiết.

c) Vai trò của glucôzơ, tiamin, nước thịt.

+ Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

+ Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

+ Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

(BAIVIET.COM)