Giải bài 1 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài 1 Trang 105 SGK Lịch sử 10:

Trình bày tóm tắt sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

Lời giải câu 1 Trang 105 SGK Lịch sử lớp 10:

– Qua các thời kì Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ nhìn chung giáo dục phát triển.

– Thời Lý, Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành (1075)

– Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức và nhân tài cho cả nước.

– Thời Lê sơ quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Năm 1484, Nhà nước quyết định dựng bia Tiến sĩ. Hàng loạt trí thức được đào tạo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

(BAIVIET.COM)